انتصاب خانم دکتر خانبابایی به عنوان معاونت آموزشی بیمارستان کودکان مفید

سرکار خانم دکتر خانبابابی – نایب رئیس انجمن علمی ریه کودکان – به عنوان معاون آموزشی بیمارستان مفید کودکان منتصب شده اند. انجمن علمی ریه کودکان ضمن تبریک برای ایشان موفقیت روزافزون آرزو می کند.