برگزاری کارگاه آموزشی Pulmonary Care in SMA patients

کارگاه آموزشی Pulmonary  Care  in SMA   patients

برگزاری کارگاه با همکاری گروه ریه کودکان و گروه اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تاریخ ۹۸/۰۱/۲۲ از ساعت ۹ الی ۱۴ در بیمارستان مید برگزار خواهد شد.

سخنران : Proff . Van  Egmond  Froehlich

(Thursday  ۱۱  April (Mofid  Hospital

۸:۳۰ – ۸:۰۰  Theoretical  Session

۹:۰۰ – ۸:۳۰  Practical  session : Hands  on  Training  on  Appliances

 :Noninvasive  ventilation  in  SMA  patients  lessons 

۹:۳۰ – ۹:۰۰ Monitoring  and  follow-up  of  patients  n  noninvasive  ventilation

۱۰:۰۰ – ۹:۳۰  Importance  of  noninvasive  ventilation  in  the  preservation  of  the  respiratory function

۱۱:۰۰ – ۱۰:۰۰  Tracheostomy  in  long  term  ventilated  patient