مهلت ثبت نام به پایان رسید. 
ثبت نام تا ساعت ۲۳:۵۹ ، چهارم تیرماه انجام شد.