سومین همایش سالیانه بیماریهای ریوی کودکان

سومین همایش سالیانه با همکاری دانشگاه علوم پزشکی گرگان  و انجمن علمی ریه کودکان تاریخ ۳۰ آبان  لغایت ۱ آذر ماه ۱۳۹۸ در شهرگرگان برگزار خواهد شد.

12