کارگاه آموزشی PSG

کارگاه آموزشی تست خواب یا PSG در تاریخ ۳۰ و ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ توسط انجمن علمی ریه در بیمارستان فیروزگر برگزار خواهد شد.

در پایان گواهی شرکت با امتیاز CME و امتیاز بازآموزی به همکاران داده می شود.