سمینار NIV

اولین کارگاه تهویه مکانیکی غیر تهاجمی (NIV) در کودکان با همکاری انجمن ریه کودکان در تاریخ سوم مرداد ۹۸ در بیمارستان مفید برگزار شد.

در این جلسه مباحث متنوعی از جمله مطالب پایه NIV ، اندیکاسیون و کنترااندیکاسیونها ، مدهای رایج (CPAP,S,S) و  مدهای پیشرفته (IVAPS , VAPS) و اند یکاسیونهای آن در طب کودکان ، نقش NIV در بیمارهای ریوی حاد ،NIV در بیماریهای نوروموسکولار، و همچنین تفاوت ها و شباهت های استفاده از NIV در کودکان و بالغین ، با حضور اساتید مجرب مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.آشنایی با دستگاههای موجود در بازار ایران و طریقه کار با آنها در شرایط بالینی حاد و مزمن، توسط کارشناسان با تجربه قسمت دیگری از کارگاه را به خود اختصاص داد.

IMG_20190725_093911IMG_20190725_093922IMG_20190725_101339IMG_20190725_104900